Regulamin usług fotograficznych i usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony https://sejsanoworodkowa.pl

obowiązujący od dnia 31 marca 2020 roku

 § 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://sejsanoworodkowa.pl jest prowadzony przez JMTS Sp. z o.o.  z siedzibą w Lublinie przy ul. F.Chopina 41/2 , 20-023 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000826109 , NIP: 712-339-87-07, Regon: 385410432,  kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł.

Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy:

JMTS sp. z o.o.

ul. F.Chopina 41/2

20-023 Lublin

2) adres poczty elektronicznej: kontakt@sesjanoworodkowa.pl

3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 605-50-50-30. Godziny pracy Biura Obsługi Klienta to 10-18 w dni robocze. (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz).

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) JMTS Sp. z o.o.  z siedzibą w Lublinie przy ul. F.Chopina 41/2 , 20-023 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000826109 , NIP: 712-339-87-07, Regon: 385410432,  kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł.

2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez JMTS sp. z o.o.. dostępny na stronie internetowej pod adresem https://sesjanoworodkowa.pl za pośrednictwem którego można składać Zamówienia;

3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

4) Konsument – oznacza osobą fizyczną spełniającą kryteria wskazane w art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która dokonuje czynności prawnej z JMTS sp. z o.o. niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie;

5) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których JMTS sp. z o.o. skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;

6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

7) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie JMTS sp. z o.o. przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

5. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

c) Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

d) Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

e) Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, JMTS sp. z o.o. podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. JMTS sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

6. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 2 Zasady korzystania ze sklepu internetowego – rejestracja i logowanie

1. JMTS sp. z o.o. świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://sesjanoworodkowa.pl

2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.

5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem https:// sesjanoworodkowa.pl zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta

7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez JMTS sp. z o.o.. wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas

8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie JMTS sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sesjanoworodkowa.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy JMTS sp. z o.o. wskazany w § 1 punkt 1.1 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

10. JMTS sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą: 

1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

11. JMTS sp. z o.o.. może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego. 

13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 3 Składanie zamówień

1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego  https://sesjanoworodkowa.pl

2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego https://sesjanoworodkowa.pl  skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdź zakup” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk „Do kasy”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

6. W formularzu zamówienia należy wskazać:

1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar mabyć dostarczony na inny adres niż adres Klienta oraz do miejsca innego niż Paczkomat InPost, siedziba firmy JMTS sp. z o.o. lub inny punkt odbioru.

7. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.

8. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego https://sesjanoworodkowa.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

10. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdź zakup”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Edytuj” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.

11. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdź zakup”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie JMTS sp. z o.o.. oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia. 

13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez JMTS sp. z o.o.  wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od JMTS sp. z o.o. z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a JMTS sp. z o.o. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a w przypadku umowy o Kartę Podarunkową zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego dodatkowo regulaminu Karty Podarunkowej, pouczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu

14. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 4 godzin od otrzymania od JMTS sp. z o.o. wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 punkt 13 niniejszego Regulaminu. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem zamówienia. 

15. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

16. Świadczenie przez JMTS sp. z o.o. usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez JMTS sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez JMTS sp. z o.o. albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie (Klientowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do momentu nadania przez JMTS sp. z o.o. przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone w szczególności przez naciśnięcie na link „Anuluj zamówienie”, który pojawia się na stronie Sklepu internetowego  https://sesjanoworodkowa.pl po wybraniu przez Klienta pola „POTWIERDŹ ZAKUP” dotyczącego danego zamówienia lub przez kliknięcie na link „Anuluj zamówienie” umieszczony w otrzymanej od JMTS sp. z o.o. wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Po naciśnięciu na link „Anuluj zamówienie” na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie wysłana wiadomość dotycząca statusu zamówienia. Powyższe uprawnienie do anulowania zamówienia (umowne prawo do odstąpienia od umowy) nie narusza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, o którym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.

§ 4 Ceny towarów

1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 

2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w Salonach obowiązują ceny towarów uwidocznione w Salonie.

6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§ 5 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: 

1. płatności BLIK,

2. karta płatnicza, 

3. TPay: system płatności Tpay należy do spółki:
Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań
NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357
Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości. Jest to szybka płatność online: Po wybraniu tej formy płatności, w momencie finalizacji zamówienia kupujący zostanie przekierowany do listy banków, a następnie na stronę logowania preferowanego przez siebie banku. Po dokonaniu wpłaty, zostanie ona zaksięgowana zgodnie z procedurami banku i po jej otrzymaniu przez JMTS sp. z o.o. , zamówienie przejdzie na kolejny etap realizacji.

6. płatność za pobraniem: Zamówienie może zostać również opłacone przy odbiorze: kartą płatniczą w paczkomacie InPost lub gotówką/ kartą u kuriera dostarczającego przesyłkę (jeśli wybrany kurier będzie dysponował możliwością zapłaty kartą).

7. przelew standardowy: Po wyborze tej formy płatności otrzymacie Państwo mail z potwierdzeniem zamówienia, wraz z fakturą proforma. Na fakturze będą znajdowały się wszystkie dane niezbędne do realizacji płatności. Bardzo prosimy w tytule płatności wpisać numer zamówienia. Po opłaceniu przelewu pieniądze znajdą się na naszym koncie następnego dnia roboczego. Wtedy też będziemy mogli przystąpić do przesłania zamówienia. W celu przyspieszenia realizacji zamówienia prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności na email: kontakt@sesjanoworodkowa.pl.

8. gotówka – odbiór osobisty: W przypadku odbioru osobistego towaru klient płaci gotówką przy odbiorze. 

§ 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Aktualnie dostępne sposoby dostawy określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Sposoby i terminy dostawy” pod adresem https://sesjanoworodkowa.pl oraz na stronie internetowej pod adresem www.paczkomaty.pl. Ponadto aktualnie dostępne sposoby dostawy oraz jej koszty są prezentowane do wyboru na początku procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia.

2. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.

3. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponosi JMTS sp. z o.o niezależnie od wartości zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi 4 dni robocze licząc od dnia:

1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez JMTS sp. z o.o. do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,

2) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez JMTS sp. z o.o. potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot  realizujący płatności,

3) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry Kartą Podarunkową – od dnia otrzymania przez JMTS sp. z o.o. potwierdzenia aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej i ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny zamówionego towaru i kosztów dostarczenia zamówionego towaru. We wskazanych powyżej przypadkach 2 dni robocze przeznaczone są na skompletowanie zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu, a następne 2 dni robocze przeznaczone są na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu. 

4. W przypadku wybrania przez Klienta podczas składania zamówienia siedziby JMTS sp. z o.o., jako miejsca odbioru zamówionego towaru (to jest wybrania przez Klienta podczas składania zamówienia tej opcji, Klient zostanie powiadomiony przez JMTS sp. z o.o o gotowości zamówionego towaru do odbioru w siedzibie JMTS sp. z o.o ul. F.Chopina 41/2 Lublin, wybranym przez Klienta w zamówieniu za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail), przesłanego na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) zgodnie z danymi podany przez Klienta w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta.

5. W celu odbioru zamówionego towaru w Siedzibie JMTS sp. z o.o  Klient przedstawi JMTS sp. z o.o . w miejscu odbioru towaru numer zamówienia, zamieszczony również w otrzymanych od JMTS sp. z o.o. wiadomościach informujących o gotowości zamówionego towaru do odbioru w siedzibie, a także wskaże imię i nazwisko Klienta wskazane w formularzu zamówienia.

6. Zamówiony towar, dostarczony do siedziby JMTS sp. z o.o. wybranego przez Klienta w zamówieniu, pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta pod wskazanym adresem przez 7 dni od daty doręczenia Klientowi powiadomienia o gotowości zamówionego towaru do odbioru w siedzibie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) oraz za pośrednictwem wiadomości tekstowej sms, o których mowa w punkcie 5 powyżej. Zamówiony towar może zostać odebrany przez Klienta w siedzibie JMTS sp. z o.o. w godzinach jego otwarcia od pn.- pt. 10:00-15:00.

7. W przypadku gdy odbiór zamówionego towaru przez Klienta nie będzie możliwy w terminie określonym w punkcie 7 powyżej, Klient i JMTS sp. z o.o. może uzgodnić inny termin i miejsce odbioru towaru.

8. W przypadku gdy Klient nie odbierze zamówionego towaru w siedzibie JMTS sp. z o.o wybranym przez Klienta w zamówieniu w terminie określonym w punkcie 7 lub punkcie 8 powyżej, JMTS sp. z o.o. ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży. JMTS sp. z o.o może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego towaru przez Klienta, określonego w punkcie 7 i punkcie 8 powyżej.

9. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez JMTS sp. z o.o fakturą obejmującą przedmiot zamówienia.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której JMTS sp. z o.o. wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy informując JMTS sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: JMTS sp. z o.o., ul. F.Chopina 41/2, 20-023 Lublin, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sesjanoworodkowa.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim JMTS sp. z o.o. przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar JMTS sp. z o.o. niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował JMTS sp. z o.o. o  odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: JMTS sp. z o.o. ul. F.Chopina 41/2, 20-023 Lublin, z dopiskiem „Zwrot”. Konsument może również zwrócić rzecz w siedzibie JMTS sp. z o.o. w godzinach jego otwarcia.

7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. W przypadku odstąpienia od umowy JMTS sp. z o.o. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, , z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 12 poniżej. 

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez JMTS sp. z o.o. przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym

10. JMTS sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. JMTS sp. z o.o. jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. JMTS sp. z o.o. ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta: 2-letnią gwarancją w przypadku baterii produkcji polskiej, oraz 5-letnią gwarancją w przypadku baterii produkcji włoskiej. 

3. Złożenie reklamacji jakości Towaru jest możliwe, jeżeli zakupiony Towar posiada wadę lub wada ujawni się w ciągu odpowiednio 24 miesięcy (baterie produkcji polskiej) lub 60 miesięcy (baterie produkcji włoskiej) od daty nabycia.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład bezpośrednio w siedzibie JMTS sp. z o.o. w godzinach jego otwarcia lub na piśmie na adres Biura Obsługi Klienta JMTS sp. z o.o, ul. F.Chopina 41/2, 20-023 Lublin, z dopiskiem „Reklamacja”.

5. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć JMTS sp. z o.o. dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu

6. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje” pod adresem https://sesjanoworodkowa.pl Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt I JMTS sp. z o.o dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w §8 punkt 2 niniejszego Regulaminu.

8. JMTS sp. z o.o rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

9. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sesjanoworodkowa.pl,

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 605505030, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, i w soboty – nieczynne (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

10. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.11. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, JMTS sp. z o.o. zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadow e_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, ww.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a JMTS sp. z o.o., korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl. 

4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a JMTS sp. z o.o

1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a JMTS sp. z o.o. przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Koszalinie: www.wiih.szczecin.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr. Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej JMTS sp. z o.o do kontaktu z Klientami: kontakt@sesjanoworodkowa.pl. 

8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. JMTS sp. z o.o. wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§ 10 Pliki cookies

1. JMTS sp. z o.o. wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

4. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://sesjanoworodkowa.pl odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.)

3. JMTS sp. z o.o. honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć  jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”, w siedzibie JMTS sp. z o.o.. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

5. JMTS sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego https:// sesjanoworodkowa.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego https://sesjanoworodkowa.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy JMTS sp. z o.o. – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 punkt 9 niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). oraz odpowiednich ustaw i prawa Unii Europejskiej w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2019 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8. Załącznikami do Regulaminu są: Polityka prywatności..

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2020 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

 

 

Właścicielem strony jest JMTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. F.Chopina 41/2 (20-023), NIP: 712-339-87-07 REGON: 38541043200000 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000826109, kapitał zakładowy w wysokości 5000zł .

Niniejszy regulamin został stworzony na bazie mojego wieloletniego doświadczenia, najczęściej zadawanych pytań i różnych sytuacji w czasie sesji. Określam się w nim „FOTOGRAFEM” a każdego kto korzysta z moich usług „KLIENTEM”
Stworzony został po to, by współpraca była jasna i przyjemna. Nie ma co się go bać, choć brzmi konkretnie, to te konkrety mają na uwadze obopólne dobro i radość.

1.
Każdy klient przed sesją otrzymuje link do tego regulaminu.
Decyzja o skorzystaniu z  usług  fotografa jest równoznaczna z akceptacją wszystkiego, co ten regulamin zawiera.

2.
Przed umówieniem się na sesję należy zapytać o dostępność terminu. Termin dostosowuję do rodzaju sesji i wg. wolnego kalendarza miejsc.

3.
W zależności od rodzaju sesji termin jest rezerwowany określoną datę po bezpośrednim kontakcie z Fotografem oraz na 30 minut w przypadku rezerwacji kalendarza on-line do sesji które wymagają przedpłaty (np. sesje na plaży czy sesje świąteczne).
W razie braku wpłaty w przypadku konieczności przedpłaty za sesję, termin jest automatycznie, bez informacji anulowany i wraca do puli terminów dostępnych dla innych.

4.
Przesunięcie sesji odbywa się jedynie za zgodą Fotografa, w zależności od dostępnych terminów sesji. Sesję można próbować przełożyć na inny termin do 24h przed planowaną datą sesji. Brak kontaktu z prośbą o przesunięcie sesji wiąże się z utratą wniesionej opłaty za sesję. 

5.
Fotograf może przesunąć dwa razy sesję bez konsekwencji.
Fotograf zdaje sobie sprawę z wysiłku jaki na Kliencie spoczywa, by zorganizować urlop, opiekę dla dziecka, kosmetyczkę itd.
zatem niezwykle rzadko przesuwa sesje.

6.
Chętni na sesje muszą powierzyć mi swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu
w sprawach dotyczących moich usług. tj. np. stworzenie galerii on-line, w której klient dokonuje wyboru fotografii i produktów,
kontaktu mailowego, telefonicznego. Dane nie zostają przekazywane nikomu innemu.
Podając swoje dane zgadzają się na przetwarzanie ich przeze mnie w ramach moich usług.
Wraz z galerią swoich fotografii Klient w osobnym mailu otrzymuje obowiązkowe do wypełnienia tabelki RODO – bez ich wypełnienia Fotograf nie jest w stanie wykonać swojej pracy.

7.
Klient otrzymuje dokładnie taką ilość fotografii jaką zakupił. Nie ma możliwość otrzymania „reszty” zdjęć
czyli fotografii surowych/obrobionych za darmo. Może jednak zakupić dodatkowe ujęcia. Cennik JASNO i WYRAŹNIE informuje Klienta ile otrzyma ujęć i jaka jest cena za każde kolejne. Klient może dokonać zakupu nieobrobionych fotografii w formacie JPG  po wcześniejszym ustaleniu ceny. Nieobrobione fotografie klient NIE MOŻE publikować.
Najczęściej zadawane pytanie:
a.  – czy możemy dostać resztę zdjęć, których nie wybraliśmy?
– niestety nie, możecie je natomiast zakupić, gdyż na tym polega moja praca. Cena za obrobione fotografie podana jest w cenniku. W przypadku dużych zleceń tj. komunia, śluby, iventy istnieje możliwość zakupu dużej ilości fotografii tylko po wstępnej obróbce, wyceniane indywidualnie.
b. – co z resztą zdjęć, których nie wybraliśmy?
– jeśli nie poinformujecie mnie o chęci dokupienia dodatkowych ujęć na przełomie najbliższych 6 miesięcy, surowy materiał zostaje usuwany z dysków po 3 miesiącach.

8.
Przygotowanie do sesji jest niezwykle ważne od nich zależy jakość zdjęć. Na ten temat przeczytacie w opisie wybranej sesji w odnośniku na samym dole. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za jakość końcowego dzieła wywołane zaniedbaniami przez Klienta.

9.
Galeria on line z sesją klienta przygotowywana jest przez:
– do 7 dni roboczych w przypadku zdjęć surowych
– do 30 dni roboczych w przypadku zdjęć obrobionych
To Fotograf decyduje, którą opcję przedstawi Klientowi
Fotografie w galeriach zabezpieczone są znakami wodnymi, które zostają usunięte po zakupieniu i opłaceniu ujęcia.
Najczęściej zadawane pytania:
a. – czy galeria jest prywatna?
– tak, galeria jest przypisana do indywidualnego adresu mailowego, chroniona hasłem i dyskretna na zabezpieczonych profesjonalnie serwerach.
b. – jak długo moje fotografie będą dostępne w galeriach?
– patrz punk 7, natomiast gotowe fotografie będą dostępne na pewno na chwilę obecną kilka lat. Jest to czas niezobowiązujący opierający się na obecnej współpracy z dostawcą serwerów i może ulec zmianie.
c. – czy jak wybiorę surowe fotografie, to one będą poddane obróbce?
– Tak. Wszystkie kupione fotografie będę obrobione, następnie podmienione w galerii i przesłane do klienta, by mógł pobrać je w formie cyfrowej na swój dysk.

10.
Jeśli klient otrzymał galerię on line z fotografiami surowymi czas oczekiwania na gotowy produkt to 40 dni roboczych
od momentu wyboru zdjęć oraz opłacenia dodatkowych ujęć przez klienta. Popędzanie Fotografa nie służy mu i stresuje. Czas jaki musi poświęcić na kilka zapytań dziennie „kiedy będą zdjęcia” jest tak długim czasem, że mógłby go poświęcić pracy nad obróbką.  Termin oczekiwania jest wypadkową tego, jak wiele Fotograf ma pracy i też mu bardzo zależy, by jak najszybciej oddać Klientowi swoje dzieło.

11.
Usługa EKSPRESS, gdy klient otrzymuje fotografie obrobione do 3-7 dni roboczych wiąże się z dopłatą 500zł

12.
Fotograf pracuje od poniedziałku do piątku. 

13.
W sobotę i niedzielę nie fotografuję z wyjątkiem np. komunii, ślubu czy chrztu oraz sesji w których jest możliwość rezerwacji terminu on-line na termin weekendowy.

14.
Zgoda na publikację. Każdy Klient może sam zdecydować czy pozwala Fotografowi na upublicznienie swojego wizerunku na:
– Facebooku
– Instagramie
– stronie www
– podczas wystaw, wernisaży
– publikacji w prasie czy materiałach reklamowych
Zgoda dla Fotografa jest niezwykle ważna, bo to jedyna droga by móc promować swoją pracę.
Klient w każdej chwili ma możliwość ze zgody wycofać się. Klient udziela zgód poprzez formularz RODO wysyłany na maila zaraz po przesłaniu galerii zdjęć.

15.
Do każdej sesji można zakupić Bon. Regulamin nabycia bonu dostępny jest u Fotografa. 

16.
Jeżeli klient dokonał wyboru dodatkowych ujęć musi dokonać opłaty , gdyż bez tego fotografie nie zostaną przygotowane.
Czas na obróbkę liczony jest od dnia dokonania wpłaty za dodatkowe ujęcia.
Najczęściej zadawane pytanie:
a. – nie otrzymałem zdjęć a już dawno wybrałem
– sprawdź czy Twoja wpłata do mnie dotarła oraz czy nie wybrałeś fotografii poza regulaminowym czasie 14 dni od momentu przesłania galerii (patrz punkt 20)

17.
Na sesjach obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA (w tym telefonem komórkowym)  przez każdego poza Fotografem.

18.

Fotograf zawsze na kilka dni przed sesją drogą mailową lub smsową potwierdza datę i godzinę sesji. W przypadku braku reakcji do dnia poprzedzającego sesję, Fotograf wysyła powiadomienie o anulowaniu terminu sesji. Punktualność przybycia na sesję jest bardzo ważna. Jeśli czujesz, że się spóźnisz poinformuj mnie o tym, gdyż po 15 minutach spóźnienia Fotograf zaczyna zajmować się innymi zleceniami swojej firmy. Klient powinien pamiętać, że spóźnienie jest kosztem poświęcanego mu czasu.

19.
ODBIÓR KOŃCOWEGO PRODUKTU.
Klient może odebrać końcowy produkt osobiście lub skorzystać z opcji wysyłki. Opcja wysyłki to koszt 20zł – kurier. Odbiór osobisty musi nastąpić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji, że produkt jest do tego gotowy. Po okresie 7 dni, nieodebrany  produkt końcowy zostaje zniszczony. Całkowity koszt ponownej realizacji produktu pokrywa Klient.

20.
WYBÓR ZDJĘĆ
Jeśli Klient samodzielnie dokonuje wyboru fotografii ma na to maksymalnie 14 dni. Po tym czasie Fotograf nie gwarantuje, że odda dzieło w ciągu 60dni roboczych od dnia wyboru ( opóźniony wybór może trafić np. w okres urlopowy lub intensywnej pracy i może się wydłużyć nawet do 100 dni roboczych) oraz nie gwarantuje zachowania sesji po wyznaczonym terminie. Jeśli Klient ostatecznie nie dokona wyboru do 60 dni od momentu otrzymania galerii sesja zostaje usuwana z dysków bez zwrotów poniesionych kosztów przez Klienta. Usunięcie sesji jest  nieodwracalne. Fotograf może pomóc dokonać wyboru Klientowi, Fotograf ma wtedy na to 30 dni roboczych.

21.
Klient zobowiązany jest z zapoznaniem się z portfolio Fotografa, jego stylem obróbki i pracy. Klient nie może oczekiwać od Fotografa wykonania dzieła niezgodnego z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnego z charakterystycznym dla Fotografa stylem w tym z kolorystyką, kontrastem, kadrowaniem.

22.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZDROWIE I MIENIE
– plener:
Klient decydując się na sesję w plenerze musi być świadom, że plener to owady, zwierzęta, rośliny, to woda, błotko, piach i cała cudowna przyroda. Stosowne zabezpieczenie się np. przed kleszczami, komarami czy żmijami boa
leżą po stronie Klienta. Nie może on mieć pretensji do Fotografa z powodu ugryzienia przez mrówkę czerwoną czy zadrapania na nodze. Poruszając się po polach, łąkach, lasach czy świecie z betonu obie strony zachowują zdrowy rozsądek i ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa.
– studio:
Klient decydujący się na sesję w studio musi zachować pewną umiarkowaną ostrożność. To miejsce, gdzie znajduje się wiele przedmiotów: tła, lampy, garderoba, meble, kosmetyki. Rzeczy cenne dla Fotografa i Klient powinien do wszystkiego podchodzić z szacunkiem. Klient jest odpowiedzialny za swoje dziecko w tym wyrządzone przez niego krzywdy na własnym ciele. Fotograf jest ubezpieczony od różnych wydarzeń losowych swoich i Klienta, które mogą nastąpić w czasie trwania sesji,  jednak uszkodzenie zdrowia to zawsze uszkodzenie  zdrowia – niepotrzebna sytuacja.

23.
DOBIERAJ WŁAŚCIWY POTRZEBĄ PAKIET
Klient dokonując wyboru sesji otrzymuje dokładnie to czego sesja dotyczy. Nie można wybrać np. sesji rodzinnej i „przy okazji” zrobić kilka fotografii kobiecych, kilka biznesowych na stronę czy romantyczne przytulańce tylko we dwoje. Oczywiście, nie ma problemu przedyskutować taką możliwość wcześniej, jednak należy pamiętać, że SESJA RODZINNA to nie SESJA BIZNESOWA/REKLAMOWA, to nie sesja  PARY SENSUALNIE, to również nie SESJA KOBIECA. Jeśli klient chciałby wykonać takie fotografie podczas jednej wizyty jest zobowiązany do dopłaty do wybranej sesji.

24.
Prawa autorskie do zdjęcia są ZAWSZE fotografa – o tym stanowią przepisy prawne. Zakupienie fotografii nie jest równoznaczne z własnością w rozumieniu PRAWA AUTORSKIEGO zatem nie można fotografii wysyłać np. na konkursy bez zgody fotografa.

25.
INGERENCJA W OBÓBKĘ
Każda osoba przychodząca do fotografa widzi jego pracę. Nie można ingerować, nakazywać i wymagać od niego innego systemu pracy. Wszelkie graficzne życzenia np : proszę dokleić mi sweter lub usunąć odrosty itp. to USŁUGA GRAFICZNA a NIE FOTOGRAFICZNA. Usługa graficzna wyceniana jest indywidualnie jak i może być odrzucona przez fotografa.  To bardzo ważne, by fotografa wybierać świadomie i wg tego jak on pracuje – nie na odwrót.
26
KOMUNIKACJA
Fotograf pracuje:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00
sobota 9:00-14:00
Niedziele, święta oraz pozostałe godziny pozostawia, jak każdy dla swojej rodziny i odpoczynku ale również edukacji i nadgodzin jakie towarzyszą mu często. Jednak to on decyduje kiedy pracuje poza określonym wyżej czasie.
Fotograf nie odbiera telefonów oraz nie odpowiada na smsy w dni wolne od pracy. Dla wygody klienta powstały strony na facebooku:
Dorota Skawinska Photography
oraz email: kontakt@sesjanoworodkowa.pl
gdzie klient swobodnie może pisać kiedy ma tylko ochotkę. Fotograf najczęściej odpowiada w ciągu 24h w dni robocze. Jeśli klient nie otrzymał odpowiedzi na zapytanie proszony jest o zaprzestanie focha i ponowną próbę kontaktu, gdyż na brak reakcji mogło mieć wiele czynników i nie jest to na pewno czynnik lekceważenia.

Moja praca jest również moją pasją, co dla Was stanowi wspaniały bonus, bo możecie mieć pewność, że oddam jej całe swoje serce i zaangażowanie.  Nie poganiam Was, rozpieszczam i goszczę. Powyższe wytyczne dyktowane są wielką chęcią przeżycia przez nas wspaniałego czasu, bez nerwów, niedomówień czy zagubionego szacunku. Jesteście dla mnie ważni, dzięki Wam mogę się rozwijać i tworzyć klatki ulotnej rzeczywistości. Każdy moment spędzony z Wami to dla mnie zaszczyt.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest JMTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. F.Chopina 41/2 (20-023), NIP: 712-339-87-07 REGON: 38541043200000 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000826109, kapitał zakładowy w wysokości 5000zł . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://sesjanoworodkowa.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, lub wysłałeś/aś formularz z naszej strony to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:  kontakt@sesjanoworodkowa.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

1. Witryna https://sesjanoworodkowa.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://policies.google.com/technologies/managing?hl=pl.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.